En   |   Th

เอนไซม์ควอลิเทสกับชีวิตเรา

ประโยชน์ของเอนไซม์

ประเภทของเอนไซม์

เอนไซม์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามหน้าที่ได้แก่

1. เอนไซม์ย่อยอาหาร (Digestive enzyme) อาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะถูกย่อยและเก็บสะสมไว้เป็นพลังงานสำรองของร่างกายในรูปของสารอาหาร ได้แก่ คาโบไฮเดรท ไขมัน และโปรตีน เอนไซม์ย่อยอาหาร (Digestive enzyme) แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

  • 1.1 เอนไซม์ไลเปส(Lipase)ใช้สำหรับย่อยไขมัน
  • 1.2 เอนไซม์เปปซิโนเจน (Pepsinogen) ใช้สำหรับย่อยโปรตีน
  • 1.3 เอนไซม์เซลลูเลส(Cellulase) ใช้สำหรับย่อยเซลลูโลส
  • 1.4 เอนไซม์อะไมเลส(Amylase) ใช้สำหรับย่อยแป้ง

2. เอนไซม์สลายสารอาหาร (Metabolic enzyme) เมื่อร่างกายต้องการนำพลังงานไปใช้ สารอาหารที่เก็บสะสมไว้จะถูกสลายด้วยเอนไซม์สลายสารอาหารเกิดเป็นพลังงานนำไปใช้ในปฏิกิริยาชีวเคมีต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การแบ่งเซลล์การย่อยอาหารการกำจัดของเสีย การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

แม้ว่าเราจะรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่หากร่างกายไม่สามารถแปรสภาพอาหารที่บริโภคเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานของร่างกาย รวมทั้งไม่สามารถกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอาหารออกไปจากร่างกายได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันได้ขึ้น ดังนั้นเอนไซม์จึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานของร่างกายดำเนินไปอย่างเป็นปกติ

[ ย้อนกลับหัวข้อหลัก ]

Qualites Enzyme

Qualites Enzyme

ติดต่อสอบถาม

  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น/สั่งซื้อ
  • Line : @qualites_enzyme
  • Facebook : QualitesEnzyme
  • Tel : 02-542-0975-6